Osmanlı Tarihinde “Gerileme Paradigması”nı Sorgulamak

Özellikle Milli Eğitim’deki tarih eğitiminde Osmanlı tarihi ele alınırken “beşli tasnif” ismi verilen bir dönemlendirme yapılır. Bu tasnife göre Osmanlı İmparatorluğu tarihsel olarak şu aşamaları yaşamıştır: Kuruluş, Yükselme, Duraklama, Gerileme ve Dağılma…

Oysa epeyce bir süredir farklı tarihçiler ve tarihyazım alanları “gerileme paradigması” diye isimlendirilebilecek bu yaklaşımı sorgulamaktadır. Bu yeni diyebileceğimiz yaklaşım aslında temel olarak şu soruyu sorar: Osmanlı İmparatorluğu özellikle 18. ve 19. yy.larda Batı tipi modernleşme için bir hayli çaba gösterirken ve bu konuda epey de mesafe katederken niçin bu dönem “gerileme, dağılma” şeklinde bir tasnife tabii tutulur?

İşte aşağıda linkini görebileceğiniz Mehmet Genç’in kaleme aldığı “Tarihimize Giydirilen Deli Gömleği: Osmanlı Tarihinde Dönemlendirme Meselesi” bu ve buna benzer soruları sorduğu gibi yanıtlarını da vermeye çalışıyor. Makale Mustafa Armağan’ın derlediği ve Timaş Yayınları tarafından yayımlanan, “Osmanlı Tarihini Yeniden Yazmak – Gerileme Paradigmasının Sonu” başlıklı kitapta bulunuyor.

Genç, Mehmet – Osmanlı Tarihinde Dönemlendirme Meselesi

Armağan, Mustafa (Haz.) - Osmanlı Tarihini Yeniden Yazmak, Gerileme Paradigmasının Sonu

Tarih Nedir? Ne İşe Yarar? Niçin Tarih Öğreniyoruz?

Tarihin ne olduğu ya da ne işe yaradığı her dönem sorulan sorulardan biri olagelmiştir. Bir sosyal bilimler disiplini olarak tarih, gerek gündelik gerek akademik yaşamda kullanılırken çoğu kez klişelerle yanıt verilir.

Tarih eğitimi/öğretimi konusunda epey mesai harcamış olan Salih Özbaran, aşağıda linkini göreceğiniz makalesinde bu konular üzerinde durmaktadır. Öncelikle tarihin ne olabileceği üzerine farklı yaklaşımlardan yararlanıp bir senteze ulaşmaya çalışmaktadır. Yine burada, tarihçilik içindeki yeni yaklaşımlara da değinir. Ardından tarihin ne işe yaradığı üzerine yorum geliştirir.

Ele alınan konuları içeren makale, Tarih Vakfı Yurt Yayınları’nca yayımlanan Salih Özbaran’ın Tarih, Tarihçi ve Toplum kitabından alınmıştır.

Özbaran, Salih – Tarih, Tarihçi ve Toplum (ss. 10-20)

10443548_10152134557452078_2826637789732311522_n

Ortadoğu’da İmparatorluklar Tarihi

İzleyeceğiniz görsel “Ortadoğu’da İmparatorluklar Tarihi” başlığını taşımaktadır. Bu çalışmanın Asya ve Avrupa’yı dünya tarihinin merkezine oturtan bir yaklaşımdan etkilendiği açıktır. Nitekim çalışmanın alt başlığı “90 Saniyede Dünya Tarihi”dir.

Çalışma bizlere önce Mısır İmparatorluğu’nu gösterir. Ardından Hitit İmparatorluğu’na geçilir. Bu malzemenin kimi problemleri olsa da, dünya tarihini görselleştirerek anlatması bakımından öğreticidir. Daha detaylı bir çalışma için İngilizceye vakıf olunmadığı takdirde, krallıkların/imparatorlukların ismi İngilizce-Türkçe sözlükler aracılığıyla öğrenilebilir.

Bu başlangıcın tercih edilmesinin nedeni, her uygarlığın/topluluğun öncesiyle, çağdaşlarıyla ve sonrasıyla ilişkide bulunduğunu, kimi etkileşimleri olduğunu göstermek ve hiçbir uygarlığın/tarihsel sürecin bu genel bağlamdan koparılarak incelenemeyeceği yönünde bir farkındalık yaratmaktır.

Aşağıdaki linke tıkladığınızda görsel malzemeye ulaşacaksınız:

http://www.mapsofwar.com/ind/imperial-history.html

İzmir Suikastı Girişimi (1926)

Haziran 1926’da Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal’e İzmir’de suikast düzenleneceği ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı. Hem Ankara’da hem de İzmir’de kurulan İstiklal Mahkemeleri soruşturmayı iki ayrı mecra üzerinden derinleştirdiler. Soruşturmanın bir ucu eski İttihatçılara uzanırken bir ucu da Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’ndan (TpCF) arta kalan muhalif milletvekillerine uzandı. Gerek dava süreci gerekse dava sonucu Mete Tunçay’ın Türkiye Cumhuriyeti’nde Tek Parti Yönetimi’nin Kurulması kitabında ele alınmaktadır. Ayrıca Kemal Tahir’in yazmış olduğu Kurt Kanunu romanı kurgusunu doğrudan İzmir Suikastı davasından alır.

İzmir Suikastı Girişimi (Tunçay, Mete – Türkiye Cumhuriyeti’nde Tek Parti Yönetimi’nin Kurulması)

DSC_0698

Şeyh Sait İsyanı ve Takrir-i Sükun Kanunu (1925)

1925’te çıkan ayaklanma Cumhuriyetin kurucularını oldukça rahatsız etmişti. Gittikçe yayılan ayaklanmayı bastırmak için çıkarılan Takrir-i Sükun Kanunu ise yalnızca ayaklanmayı bastırmakla kalmadı. Aynı zamanda, ayaklanmadan sorumlu tuttuğu Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın da (TpCF) kapatılmasına neden oldu. Hem ayaklanmanın nedeninin farklı analizlerinin hem de ayaklanmaya dek gelen tarihsel sürecin soğukkanlı bir yorumu için Erik Jan Zürcher’in Modernleşen Türkiye’nin Tarihi kitabındaki konuyu ele alan makalesinden yararlanılabilir.

Şeyh Sait İsyanı ve Sonuçları, (Zürcher, Erik Jan – Modernleşen Türkiye’nin Tarihi)

Modernleşen Türkiye'nin Tarihi

Cumhuriyetin İlanı, Hilafetin Kaldırılması ve Örgütlü Muhalefetin Doğuşu: Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası

Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanmasının ardından gözler iç politikaya çevrildi. Cumhuriyetin ilanı 29 Ekim 1923’te, bir hükümet krizinin ardından ve muhalif vekillerin çoğu başkent Ankara’da değil, İstanbul’da bulunuyorken gerçekleşti.

Muhalefetin bu gelişmeye tepkisi sert oldu. Bir taraftan da İstanbul, halen muhalefetin etkin olduğu yerdi. Üstelik Ankara’nın 13 Ekim 1923’te başkent ilan edilmesi, İstanbul’daki onbinlerce memurun doğal olarak işsiz kalmalarına neden olmuştu. Bu da, Ankara’ya karşı olan tepkileri artıran bir başka gelişmeydi.

Bu tarihte muhalefet kendi duruşunu hilafetin varlığı üzerinden tahkim etmeye kalkınca, bu durum hilafetin kaldırılmasının da önünü açtı. Örgütlü muhalefetin varlığının kristalleştiği gelişme ise 1924’te Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın (TpCF) kuruluşu oldu.

Erik Jan Zürcher,  Modernleşen Türkiye’nin Tarihi kitabında yer alan aşağıdaki makalede Cumhuriyetin ilanından Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kuruluşuna dek giden bu süreci analitik bir yaklaşımla ele alır.

Cumhuriyetin İlanı ve TpCF’nin Kuruluşu, (Zürcher, Erik Jan – Modernleşen Türkiye’nin Tarihi)B31118122521

Ankara’nın Başkent İlan Edilmesi (13 Ekim 1923)

Ankara’nın başkent ilan edilmesi yalnızca coğrafi nedenlerle açıklanamaz. Bu gelişme aynı zamanda eski rejim ve artık ismi de konulmak üzere olan yeni rejim arasındaki rekabette bir dönüm noktasıdır. Böylece yeni iktidar ağırlığını koymuş oluyordu. Dahası Ankara’nın 13 Ekim 1923’te başkent ilan edilmesi, İstanbul’daki binlerce memurun işsiz kalmalarına neden olmuştu. Bu da, Ankara’ya karşı olan tepkileri artıran bir başka gelişmeydi.

Ankara’nın başkent ilan edilmesini farklı yönleriyle ele alan iki güncel makale bulunuyor. Bunların her ikisi de VEKAM’ın (Vehbi Koç ve Ankara Araştırmaları Merkezi) çıkarmakta olduğu “Ankara Araştırmaları Dergisi”nde yayımlandı. Cemile Burcu Kartal daha tarihsel bir süreç içinde ve özellikle dönem basınını kullanarak Ankara’nın başkent ilan edilmesi meselesine bakarken, S. Dilek Yalçın Çelik, yine Ankara’nın başkent ilan edilmesi konusunu Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Ankara romanı üzerinden anlamlandırmaktadır.

Kartal, Cemile Burcu – Ankara’nın Başkent Oluş Sürecinde Dönem Basınında Ankara ve İstanbul. ‘Makarr’ ve ‘Payitaht’

Çelik, S. Dilek Yalçın – Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Ankara Romanı Bağlamında Kemalist İdeoloji ve Türkiye Cumhuriyeti’nin Bir Başkent İnşası

Karaosmanoğlu, Yakup Kadri - Ankara