31 Mart Olayı: II. Meşrutiyet Sonrası Başarısız Bir Darbe Girişimi

Erik Jan Zürcher, Modernleşen Türkiye’nin Tarihi isimli kitabının içinde bir bölüm olarak ele aldığı “31 Mart Olayı”nda, bizi, II. Meşrutiyet sonrasındaki politik gelişmeler hakkında bilgilendiriyor. Bunların arasında II. Meşrutiyet sonrası İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne (İTC) karşı gelişen muhalefeti görebilmek mümkündür. Ardından doğrudan 31 Mart Olayı’nın kendisi gündeme getiriliyor. Yazının sonuna doğru ise 31 Mart Olayı’nın, toplumsal tabakalar ve aktörler üzerinden bir analizi yapılmaktadır.

31 Mart Olayı, (Zürcher, Erik Jan – Modernleşen Türkiye’nin Tarihi)

modernleşen türkiye'nin tarihi

Film: Abdülhamit Düşerken, (Yönetmen Ziya Öztan, 2002)

Film, Nahid Sırrı Örik’in “Sultan Hamid Düşerken” isimli romanı senaryolaştırılarak çekilmiştir. Filmin giriş bölümünün başlangıcı ile 09:33 arasındaki gelişmeler genç bir subayın İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne (İTC) giriş sahnesiyle başlar. Ardından İTC’nin meşrutiyeti ilan ettirmek için Rumeli’de başlattığı hareket, bunun İstanbul’daki devlet erkanı ve padişah üzerindeki etkisi ve sonuç olarak II. Abdülhamit’in meşrutiyetin ilan edilmesi için ferman yayınlatması/II. Meşrutiyet’in ilanıyla neticelenir.

Jön Türkler, İttihat ve Terakki Cemiyeti (İTC) ve II. Meşrutiyet’in İlanı (1908)

Yazı, Osmanlı İmparatorluğu’nda birer muhalefet hareketi olarak ortaya çıkan Jön Türkler ve Yeni Osmanlılar arasındaki kesin sınırları çizerek başlıyor. Ardından bir muhalefet hareketi olan Jön Türkler’in ait oldukları sosyal tabaka konusunda bizi bilgilendiriyor. Jön Türkler ile İttihad-ı Osmani Cemiyeti arasındaki bağlar kurulduktan sonra, buradan İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne (İTC) giden süreç de anlatılıyor. Hatta ek okuma kutularında Enver Paşa’nın Anıları üzerinden İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne katılma ritüelini de öğrenebiliyoruz.

Son olarak da makalede, gittikçe radikalleşen muhalefet ve bütün bu muhalefet sürecinin II. Meşrutiyet’in İlanı’yla (1908) ilişkisi irdeleniyor. Sözkonusu konuları ele alan makale, TÜSİAD’ın çıkarılmasına destek olduğu Tarih (1839-1939) kitabının içinden alınmıştır.

Jön Türkler, İTC ve II. Meşrutiyet’in İlanı, Tarih Kitabı, TÜSİAD

Mardin, Şerif - Jön Türklerin Siyasi Fikirleri (1895-1908)

 

Yeni Osmanlılar: Osmanlı İmparatorluğu’ndaki İlk Örgütlü Muhalefet Hareketi

Bernard Lewis’in Modern Türkiye’nin Doğuşu kitabından alınan bu makale, Osmanlı İmparatorluğu’ndaki ilk örgütlü muhalefet hareketi olan Genç Osmanlılar’ı bizlere tanıtır. Makale hem II. Mahmut ve sonrasındaki Tanzimat dönemine dair gelişmeler hakkında okuyucuyu bilgilendirir. Hem de doğrudan Genç Osmanlılar hareketinin neden “modern bir muhalefet hareketi” olduğu konusunda argümanlarını ortaya koyar.

Lewis, Bernard – Genç Osmanlılar. Örgütlü Muhalefet

Lewis, Bernard - Modern Türkiye'nin Doğuşu

Tanzimat Fermanı’nı Sorunsal Eşliğinde Değerlendirmek

Tanzimat Fermanı uzun zamandır bir klişe olarak Osmanlı modernleşmesinin/yenileşmesinin mihenk taşlarından biri kabul edilmektedir. Kudret Emiroğlu’nun Tanzimat Fermanı’nı ele aldığı makalesinde birkaç açıdan bu klişe sorgulanmaktadır. Emiroğlu, hem doğrudan ferman üzerinden analizler yapmakta hem de fermanı öncesi ve sonrası içinde bir bağlama oturtarak anlamlandırma çabası içine girmektedir.

Aşağıda linkini bulabileceğiniz makale/bölüm Kudret Emiroğlu’nun İletişim Yayınları’ndan çıkan “Kısa Osmanlı-Türkiye Tarihi (Padişahlık Kültürü ve Demokrasi Ülküsü)” kitabından alınmıştır.

Emiroğlu, Kudret – Kısa Osmanlı-Türkiye Tarihi (Padişahlık Kültürü ve Demokrasi Ülküsü)

Emiroğlu, Kudret - Kısa Osmanlı-Türkiye Tarihi (Padişahlık Kültürü ve Demokrasi Ülküsü)

Osmanlı Tarihinde “Gerileme Paradigması”nı Sorgulamak

Özellikle Milli Eğitim’deki tarih eğitiminde Osmanlı tarihi ele alınırken “beşli tasnif” ismi verilen bir dönemlendirme yapılır. Bu tasnife göre Osmanlı İmparatorluğu tarihsel olarak şu aşamaları yaşamıştır: Kuruluş, Yükselme, Duraklama, Gerileme ve Dağılma…

Oysa epeyce bir süredir farklı tarihçiler ve tarihyazım alanları “gerileme paradigması” diye isimlendirilebilecek bu yaklaşımı sorgulamaktadır. Bu yeni diyebileceğimiz yaklaşım aslında temel olarak şu soruyu sorar: Osmanlı İmparatorluğu özellikle 18. ve 19. yy.larda Batı tipi modernleşme için bir hayli çaba gösterirken ve bu konuda epey de mesafe katederken niçin bu dönem “gerileme, dağılma” şeklinde bir tasnife tabii tutulur?

İşte aşağıda linkini görebileceğiniz Mehmet Genç’in kaleme aldığı “Tarihimize Giydirilen Deli Gömleği: Osmanlı Tarihinde Dönemlendirme Meselesi” bu ve buna benzer soruları sorduğu gibi yanıtlarını da vermeye çalışıyor. Makale Mustafa Armağan’ın derlediği ve Timaş Yayınları tarafından yayımlanan, “Osmanlı Tarihini Yeniden Yazmak – Gerileme Paradigmasının Sonu” başlıklı kitapta bulunuyor.

Genç, Mehmet – Osmanlı Tarihinde Dönemlendirme Meselesi

Armağan, Mustafa (Haz.) - Osmanlı Tarihini Yeniden Yazmak, Gerileme Paradigmasının Sonu

Tarih Nedir? Ne İşe Yarar? Niçin Tarih Öğreniyoruz?

Tarihin ne olduğu ya da ne işe yaradığı her dönem sorulan sorulardan biri olagelmiştir. Bir sosyal bilimler disiplini olarak tarih, gerek gündelik gerek akademik yaşamda kullanılırken çoğu kez klişelerle yanıt verilir.

Tarih eğitimi/öğretimi konusunda epey mesai harcamış olan Salih Özbaran, aşağıda linkini göreceğiniz makalesinde bu konular üzerinde durmaktadır. Öncelikle tarihin ne olabileceği üzerine farklı yaklaşımlardan yararlanıp bir senteze ulaşmaya çalışmaktadır. Yine burada, tarihçilik içindeki yeni yaklaşımlara da değinir. Ardından tarihin ne işe yaradığı üzerine yorum geliştirir.

Ele alınan konuları içeren makale, Tarih Vakfı Yurt Yayınları’nca yayımlanan Salih Özbaran’ın Tarih, Tarihçi ve Toplum kitabından alınmıştır.

Özbaran, Salih – Tarih, Tarihçi ve Toplum (ss. 10-20)

10443548_10152134557452078_2826637789732311522_n